Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br.88/01), osnivačka skupština

HRVATSKE UDRUGE OBOLJELIH OD SKLERODERMIJE

održanoj dana 20.svibnja 2010. g. donosi

 

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE OBOLJELIH OD SKLERODERMIJE

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije (u daljnjem tekstu-Udruga) je humanitarno dragovoljno udruženje bolesnika oboljelih od sklerodermije, građana i pravnih osoba

iji se rad temelji na principu solidarnosti i uzajamne pomoći.

 

Članak 2.

Ovim Statutom propisuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području na kojem djeluje, zastupanju i ciljevima Udruge; djelatnostima kojima se ti ciljevi ostvaruju; ostvarivanju javnosti rada Udruge; članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; unutarnjem ustrojstvu Udruge i tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i načinu njena stjecanja, raspolaganju mogućom dobiti; te prestanku postojanja i postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

Članak 3.

Naziv udruge je Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije (skraćeno HUOS).

Naziv Udruge na engleskom jeziku je The Croatian Society for Patients with Scleroderma (skraćeno CSPS).

Na memorandumu i drugim dokumentima hrvatskom nazivu može se dodati i engleski naziv.

 

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 5.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojne oblike koji djeluju na području ili više općina, gradova ili županija.

Podružnice nemaju status pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština Udruge.

 

Članak 6.

Udruga HUOS ima svoj znak:

 

Opis: znak je unutar kruga svijetlo ljubičaste boje. U donjem dijelu je šaka dlanom okrenuta dolje. Na gornjem dijelu prstiju stoji kornjača glavom prema gore. Iznad nje je slobodan prostor.

Desno od znaka piše HUOS, ispod toga Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije.

Pečat Udruge HUOS

Opis: unutar tamnog kruga je šaka dlanom okrenuta dolje. Na gornjem dijelu prstiju stoji kornjača glavom prema gore. Uz unutarnji rub piše Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije.

 

Članak 7.

Rad udruge je javan i uređuje se odredbama ovog Statuta.

Javnost udruge osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti o radu, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju, prema odluci koju donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druge publikacije sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

Članak 8.

Udruga ostvaruje suradnju s drugim odgovarajućim udrugama, međunarodnim organizacijama i društvima i učlanjuje se u te organizacije prema odluci Skupštine.

 

Članak 9.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.

Cilj Udruge je:

 • biti profesionalna ili opće priznata Hrvatska udruga koja pomaže oboljelima od sklerodermije te ostvaruje zajedničke interese,
 • stvoriti tim koji će profesionalno, odgovorno i dugoročno provoditi sve aktivnosti Udruge,
 • informirati javnost o radu, akcijama i postignućima, te poslovati transparentno i sukladno svim zakonskim propisima Republike Hrvatske,
 • organizacija seminara i savjetovanja te distribucija informacija s tih skupova zdravstvenim i znanstvenim ustanovama.

 

Članak 11.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 1. okupljanje oboljelih osoba i njihovih obitelji te zainteresiranih građana radi razmjene iskustava i organiziranog rješavanja problema u svezi bolesti sklerodermije, te međusobne pomoći,
 2. upoznavanje s prirodom bolesti,
 3. upoznavanje s najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima u dijagnostici liječenju i rehabilitaciji sklerodermije,
 4. okupljanje bolesnika, povezivanje i suradnja s istovrsnim udruženjima u zemljama Europe i svijeta,
 5. surađivanje sa zdravstvenim, humanitarnim, socijalnim i drugim organizacijama, te tijelima uprave u cilju rješavanja zdravstvenih, socijalnih i drugih problema oboljelih,
 6. poticanje uzajamnog pomaganja članova u zadovoljavanju njihovih životnih potreba do realizacije svih njihovih prava i prilagodbe u radnu i životnu sredinu,
 7. pomaganje pri nabavi lijekova u zemlji i inozemstvu,
 8. promicanje i unapređivanje prava bolesnika, pružanje savjetovanja i psihosocijalne pomoći, organiziranje aktivnosti s namjerom poboljšanja kvalitete života,
 9. poticanje razvijanja istraživačkih programa i metoda liječenja,
 10. organiziranje tečajeva, radionica, znanstvenih i drugih manifestacija za ostvarenje ciljeva Udruge,
 11. razmjena iskustava i međusobnih posjeta s ostalim međunarodnim društvima povezanih sa oboljenjem sklerodermije,
 12. sudjelovanje u organizaciji promotivnih i preventivnih akcija s nevladinim udrugama,
 13. educiranje medija i informiranje javnosti o problemima oboljelih od sklerodermije,
 14. organiziranje izložbi, koncerata, radionica, seminara i sličnog te izdavačka djelatnost u skladu sa zakonskim propisima,
 15. osposobljavanje volontera za provođenje pojedinih programa Udruge,

 

III   ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 12.

Članom Udruge postaje se dragovoljnim pristupanjem.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno i podupiruće.

Redovni članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje prihvate Statut i opće akte Udruge.

Počasnim članom mogu postati istaknuti znanstvenici, stručnjaci i građani iz Republike Hrvatske ili inozemstva koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli ostvarenju ciljeva Udruge.

Podupirućim članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje materijalno, financijski i na drugi način podupiru djelatnosti Udruge.

Članom se postaje upisom u registar članova kojeg vodi tajnik Udruge.

 

Članak 13.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku zamolbe za prijem kandidata. Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Pojedinac ili udruga kojemu se ospori pravo na članstvo može se žaliti Skupštini čija je odluka konačna.

Skupština određuje godišnji iznos članarine.

 

Članak 14.

Prava i obveze članova:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • da sudjeluju u prikupljanju donacija, sponzorstava te druge pomoći Udruzi,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge.

 

Članak 15.

Članstvo u udruzi prestaje:

– prestankom djelovanja Udruge,

– pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

– isključenjem iz članstva,

– smrću člana.

 

Članak 16.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

 

IV   TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela udruge su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Stručno – savjetodavni odbor

4. Predsjednik Udruge

5. Tajnik udruge

6. Nadzorni odbor

 

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge te predstavnici pravnih osoba redovnih članica Udruge..

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna skupština održava se svake četiri godine.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev upravnog odbora ili najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Skupštine , s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana primitka podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 19.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja skupštine.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja skupštine, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine. Ukoliko sjednici Skupštine ne pristupi polovina članova, sjednica se odgađa za pola sata, a nakon proteka tog vremena može pravovaljano donositi odluke natpolovičnom većinom glasova pod uvjetom da je prisutno 3/10 članova.

Odluke o promjeni Statuta i prestanka Udruge Skupština donosi sa 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik, a po potrebi se može izabrati radno predsjedništvo.

U odsutnosti predsjednika skupštinom rukovodi osoba koju se javnim glasovanjem bira na početku sjednice. O sjednicama skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik, zapisničar i imenovani ovjerovitelj. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku djelovanja i razvitka Udruge,
 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora i predsjednika udruge,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • odlučuje o usvajanju izvještaja i o radu  predsjednika Udruge,
 • donosi odluku o izdavanju glasila Udruge,
 • rješava žalbe članova Udruge u drugom stupnju,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
 • na prijedlog upravnog odbora izabire počasne članove te predlaže zaslužne članove za dobivanje društvenih priznanja.

 

Članak 22.

Predsjednik Udruge:

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira se na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Skupštine, te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine.

Predsjednik Udruge:

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i predlaže dnevni red,
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju skupština,
 • upravlja imovinom udruge,
 • brine o izvršenju programa rada i provedbi odluka Skupštine,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,
 • za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge,
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu,
 • u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga osoba imenovana od upravnog odbora Udruge.

 

Članak 23.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i sastoji se od 7 članova koje bira skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik upravnog odbora. Upravni odbor sastaje se najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor Udruge:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • predlaže godišnji plan i program rada,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • priprema materijale o kojima odlučuje Skupština,
 • Upravni odbor na prijedlog predsjednika Udruge odlučuje o broju zaposlenih,
 • predlaže Skupštini izbor predstavnika u međunarodne organizacije,
 • predlaže Skupštini kandidate za dodjelu zahvalnica, pohvala i nagrada,
 • predlaže Skupštini izbor počasnih članova,
 • predlaže visinu članarine,
 • donosi odluku o prijemu i isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • obavlja sve aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,
 • Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini,
 • Upravni odbor može osnivati radne grupe i povjerenstva za ostvarivanje posebnih programa Udruge

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora do isteka mandata u čiji su sustav birani.

Sjednice upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održavati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora

 

Članak 24.

Tajnika Udruge bira skupština Udruge na mandat od 4 godine.

Tajnik Udruge izvršava odluke i za rad je odgovoran predsjedniku, upravnom odboru i skupštini Udruge.

Tajnik obavlja administrativne i druge poslove kojim ga zadužuje Upravni odbor i Predsjednik Udruge. Tajnik brine za administrativno i financijsko poslovanje Udruge

Tajnik vodi registar članova.

 

Članak 25.

Stručno- savjetodavni odbor imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora .

Stručno- savjetodavni odbor ima najmanje 3 a najviše 11 članova sa mandatom od 4 godine.

Odluke donose većinom nazočnih članova odbora.

Sačinjavaju ga zainteresirani zdravstveni i znanstveni djelatnici koji su voljni svojim stručnim radom pomoći u radu Udruge.

Funkcija odbora je savjetodavna i pomaže Upravnom odboru u organizaciji i realizaciji projekata.

 

Članak 26.

Nadzorni odbor Udruge sastoji se od 3 člana Udruge. Imenuje ga skupština Udruge na mandat od 4 godine. Sastaje se barem 2 puta godišnje kako bi nadzirao rad upravnog odbora, tajnika i predsjednika Udruge. Svoje izvješće podnosi skupštini Udruge.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

V IMOVINA UDRUGE

Članak 27.

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • Članarine,
 • donacija i dotacija,
 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
 • sredstava ostvarenih organiziranjem humanitarnih priredbi, predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu,
 • ostalih prihoda sukladno Zakonu.

 

Članak 28.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se određuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga. Imovinu Udruge čine novčana sredstva i pokretnine upisane u inventurnu knjigu. Pokretninama upravlja Skupština.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

 

VI    STATUT I DRUGI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi i utvrđuje konačni prijedlog Statuta

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Skupština usvaja konačni prijedlog statuta

 

Članak 30.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

VII  PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina Udruge pripada udruzi iste ili slične djelatnosti ili osobi određenoj odlukom Skupštine.

 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

 

Ovaj Statut stupa na snagu sa danom donošenja.

Statut potpisuje imenom i prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

 

Predsjednica Udruge

Jadranka Brozd

(Visited 276 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window